Wesołe zabawy w przedszkolu

Okres przedszkolny jest bardzo znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa umiejętności, które w dalszych etapach swojego życia doskonali. Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, zapewniając mu odpowiednią ilości ruchu wpływamy na jego zdrowie.

Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Szeroko pojęte zdrowie(w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym) kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków. Mając to na uwadze nauczyciele powinni zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość.

To właśnie aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka. Utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym postawę ciała. Jest formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikająca z właściwości rozwojowych. Zabawy ruchowe są różnorodne, oparte na utylitarnych formach ruchu jak: chód. bieg, skok itp., a niektóre zawierają elementy korekty wy np. zabawy z elementami czworakowania, pełzania, rzutów, wspinania oraz ćwiczeń równoważnych. Zajęcia – zabawy z elementami korektywy są środkiem działań profilaktycznych i zabiegów terapeutycznych, w których dziecko powinno brać czynny, świadomy udział. Poprzez stosowanie ćwiczeń – zabaw jako elementów korekcyjnych zapobiegamy wadom postawy, wzmacniamy określone grupy mięśniowe, kształtujemy krzywiznę kręgosłupa, wyrabiamy ruchowość w stawach, a także wyrabiamy praktyczne umiejętności niezbędne dla współczesnego dziecka, które przemieniają się stopniowo w sprawność ruchową. Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych. Promowanie aktywności ruchowej z elementami korektywy stwarza niepowtarzalne warunki do realizowania zachowań prozdrowotnych na całe przyszłe życie człowieka.

 

Do głównych założeń programu należą:

 

  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnienie sportu i rekreacji;
  • wprowadzenie różnorodnych form aktywności ruchowej pobudzających motywację dzieci do ćwiczeń;
  • stworzenie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wpieranie indywidualnego rozwoju dziecka;
  • wytwarzanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych
  • utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
  • poznanie form aktywnego wypoczynku

 

Głównym celem niniejszego programu jest:

– rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci

– wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka

– promowanie zdrowego stylu życia

– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach

gimnastycznych;

– bierze udział w spacerach, wycieczkach;

– wie, że ruch to zdrowie;

– zdaje sobie sprawę, że trzeba dbać  o prawidłową postawę ciała;

– zna formy aktywnego wypoczynku;

– zna zasady rywalizacji sportowej;

– dokładnie i starannie wykonuje ćwiczenia;

– słucha poleceń nauczyciela i prawidłowo na nie reaguje;

– współpracuje w zespole podczas aktywności ruchowej;

– umie radzić sobie z przegraną podczas zabaw z elementem rywalizacji;

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

– doskonali koordynację wzrokowo – ruchową;

– doskonali umiejętność pokonywania własnych słabości;

– prawidłowo dobiera poziom trudności wykonywanych ćwiczeń do jego aktualnych możliwości;

– kształtuje umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną.

Właściwy dobór metod i form pracy z dzieckiem zapewniają wychowankowi osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy oraz aktywny sposób. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci. W programie przeważają metody aktywizujące, motywujące dziecko oraz umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno metody jak i formy służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego wiarę we własne siły i możliwości.

Wiek przedszkolny charakteryzuje się na ogół dużą elastycznością aparatu ruchowego i niską umiejętnością koordynacji ruchów. W tym wieku tym dziecko zdolne jest do intensywnych, ale krótkich zabaw ruchowych. Metody pracy
z dziećmi na zajęciach ruchowych powinny wspomagać rozwój dziecka w sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, winny również nawiązywać do jego możliwości i potrzeb.

W programie „Wesołe zabawy w przedszkolu” zawarte są metody odtwórcze i twórcze, które są dostosowywane do możliwości i predyspozycji dzieci.

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content