Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole10.radomsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niektóre pliki do pobrania dostępne są w postaci dokumentów pdf.
Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Osoby odpowiedzialne za aktualizację strony dokładają wszelkich starań, aby publikowane informacje były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Michałek, adres poczty elektronicznej dyrektorpp10@radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 685 45 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane adresowe Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku dostępne są nad stopką na każdej ze stron serwisu oraz dodatkowo w sekcji: KONTAKT.

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do parterowego budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia. Aby dostać się do budynku należy pokonać jeden schodek. Za drzwiami wejściowymi znajdują się korytarze, szatnie oraz hol, który jest ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola. Korytarze w budynku nie posiadają progów.
Na terenie przedszkola znajduje się parking przedszkolny dla samochodów osobowych pracowników. Tuż przed bramą wjazdową na teren przedszkola znajduje się parking osiedlowy.
Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Żaden z pracowników Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

 

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy

 

Do pobrania: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content