Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
Kulturalne spożywanie posiłku i odpowiednie zachowanie przy stole.
Realizowanie zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka w oparciu o podstawę programową. Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):
– 3-latki – 10-15 minut,
– 4-latki – 15-20 minut.
Czas realizacji zajec dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 
Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Spacery i wycieczki.
Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku.
Przygotowanie do odpoczynku. Czynności w zakresie samoobsługi i samodzielności.
Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela.
Czynności samoobsługowe, porządkowe.
Dbałość o kulturę i estetykę jedzenia.
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe.
Zabawy według zainteresowań dzieci – zabawy w małych zespołach.
Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacje przyrodnicze.
Praca wyrównawcza i praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach.
Kontakty indywidualne z rodzicami i wychowankami.

Dzieci starsze

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową oraz grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę. Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.
Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku.
Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali. Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, praca dyżurnych.
Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych.
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności dziecka. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe (również w ogrodzie przedszkolnym). Rozchodzenie się dzieci.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content