Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Grupa Muchomorki realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:

(pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;

pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;

pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;

pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).

 Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt sklada się z 4 modulow do zrealizowania:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

W każdym module znajduje się około 20 – 30 zaproponowanych zadan. Zrealizować należy przynajmniej 5 – jest to warunkiem uzyskania Certyfikatu.

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku

Skip to content